Podvodnik-klope-na-dvere.jpg

Slovákov čaká veľké sčítanie obyvateľov: Uskutoční sa v roku 2021

246
Neutral

Blížiace sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR realizovať v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021.

V prípade sčítania obyvateľov sa zber dát uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021, zber dát v prípade sčítania domov a bytov sa začne už 1. júna 2020 a bude trvať do 12. februára 2021. Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami. Pripomienky majú podľa hovorkyne ŠÚ SR Jany Morháčovej formálny spresňujúci charakter a majú sa ešte do zákona zapracúvať.

"V roku 2021 sa na Slovensku prvýkrát v histórii uskutoční tzv. integrované sčítanie, teda sčítanie, ktoré spojí údaje získané od obyvateľov, z vybraných administratívnych zdrojov a registrov,“ uviedol predkladateľ návrhu, predseda ŠÚ Alexander Ballek.

Okrem zníženia administratívnej záťaže respondentov by mala integrovaná forma zvýšiť kvalitu údajov a informácií a prispieť k harmonizácii údajov o počte obyvateľov. "Priamo od obyvateľov bude úrad zisťovať prostredníctvom sčítacích formulárov údaje, ktoré nebude možné zabezpečiť z registrov a administratívnych zdrojov,“ ozrejmil predseda ŠÚ. Sčítacie formuláre budú dostupné okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom.

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov je samotný obyvateľ, respektíve jeho zákonný zástupca, alebo zriaďovateľ či zakladateľ zariadenia. Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov je obec a správca bytového domu.

Návrh zákona vymedzuje údaje, ktoré sa zisťujú sčítaním, určuje činnosti kontaktného miesta, postavenie, práva a povinnosti asistenta sčítania, vrátane podmienok jeho vymenovania, úlohy ŠÚ, obce a spolupracujúcich ministerstiev, taktiež postup pri sčítaní osobitných kategórií obyvateľov, spôsob spracovania údajov z elektronických formulárov a administratívnych zdrojov i ochranu pred zneužitím získaných údajov.

V prípade sčítania osôb môže za neposkytnutie údajov podľa zákona uložiť obec pokutu vo výške od 50 do 500 eur, v prípade porušenia povinnosti správcom bytového domu sa výška pokuty môže pohybovať v rozmedzí od 250 do 1500 eur. Zákon vymedzuje aj sankcie za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o vyzbieraných údajoch, v tomto prípade môže ŠÚ uložiť pokutu vo výške 200 až 5000 eur.

Zákon má zabezpečiť získanie vzájomne prepojených, spoľahlivých, porovnateľných, unikátnych údajov a informácií o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítanie bude súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňovaných pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Členské štáty EÚ majú povinnosť uskutočniť sčítanie v tom istom roku (2021) a zisťovať údaje podľa rovnakých, respektíve porovnateľných definícií.

Väčšina pripomienok k zákonu bola podľa hovorkyne ŠÚ SR vyriešená a prediskutovaná s predkladateľmi, kým sa zákon dostal na rokovanie vlády. „Do zákona sa budú v tejto fáze ešte zapracúvať pripomienky Legislatívnej rady vlády SR k viacerým ustanoveniam, ktoré majú formálny spresňujúci charakter,“ uviedla Morháčová.

 

DISKUSIA k článku