Bishop_Thomas_J_Olmsted_CNA_file_photo_CNA.jpeg

Biskup Olmsted napriek škandálom vníma "obnovu" pri formovaní kňazov

181
Milko Kostovič
Kultúra života

Napriek škandálom sexuálneho zneužívania duchovenstva, ktoré sužovali Katolícku cirkev posledné desaťročia, Cirkev v USA zažíva "obnovu" pri formovaní kňazov, hovorí biskup Thomas Olmsted z Phoenixu v Arizone.

Vo svojich stĺpčekoch Olmsted uvažuje o rôznych aspektoch cirkevného škandálu, ako aj o spôsoboch, ako napredovať pri očistení.

"Po vyriešení niektorých príčin škandálov a určitých otázok o kňazstve by som sa teraz rád pozrel na obnovu, ktorú vnímame pri formovaní kňazov," napísal Olmsted 16. apríla pre noviny Catholic Sun. 

"Toto je dobrá správa, pretože veľká časť škandálu, ktorý tak zranil Cirkev, mala svoje počiatky v nedostatočnom formovaní na seminároch."

Kňazstvo, ako i svetské povolania, si vyžaduje prípravu na požadované povinnosti, napísal. V Katolíckej cirkvi sa to dnes odohráva prostredníctvom tréningu a formovania v rámci seminárov. Kňazi ale neboli stále pripravovaní touto cestou. 

"Zatiaľčo formovanie kléru v ranej Cirkvi nadobudlo formu učeníctva, v stredoveku sa rozrástlo, aby zahrňovalo viac vzdelávania v kláštoroch a na katedrálnych školách," poznamenal Olmsted. 

"Neskôr počas Tridentského koncilu v polovici 16. storočia Cirkev žiadala seminárne domy, kde by boli muži poučení najmä o filozofii a teológii, aby mohli slúžiť dobre ako kňazi."

Svätý pápež Pavol VI. v dokumente Optatum Totiu vyžaduje, aby sa v každej krajine zriadil "program kňazského vzdelávania" pod záštitou domácej konferencie biskupov. Mladí muži mali byť zároveň trénovaní "takýmto spôsobom, aby sa mohli naučiť žiť v intímnom a neustálom spojení s Otcom prostredníctvom Jeho Syna Ježiša Krista v Duchovi Svätom." 

Olmsted uvádza, že tieto myšlienky rozvíjali sv. Pavol VI. a sv. Ján Pavol II., keď neskôr žiadali synody o kňazstve. Ján Pavol II. vydal v roku 1992 post-synodálnu apoštolskú exhortáciu Pastores Dabo Vobis, ktorá podľa Olmsteda položila štyri piliere formovania pre kňazov. 

Medzi tieto štyri piliere patrí: formovanie človeka - rozširovanie osobností a morálneho charakteru mužov, ktoré im pomáhajú rásť v cnosti; duchovná formácia - pomáhať mužom, aby zažili Božie milosrdenstvo prostredníctvom liturgie, Písma, Sviatostí a modlitby; intelektuálna formácia - získavanie vedomostí o Ježišovi a príprava mužov na učiteľský úrad kňazstva; a napokon pastoračná formácia - súcitné angažovanie sa v službe ostatným v rámci farnosti, nemocníc, škôl, väzníc atď. 

"Rady sv. Jána Pavla II. v Pastores Dabo Vobis boli obrovskou pomocou pre semináre, keď zaviedli konkrétne kritéria a normy, ktoré by nás chránili pred chybami minulosti," napísal Olmsted.

V Spojených štátoch biskupská konferencia destilovala učenie exhortácie do Programu kňazskej formácie, ktorý sa špecifickejšie venuje potrebám Cirkvi v USA.

Olmsted varuje, že formovanie kňazov by sa nemalo koncentrovať výhradne na akademikov, ale aj na "duchovný a spirituálny rozvoj" mladých mužov. 

"Je dôležité poznamenať, že mladí muži, ktorí teraz zvažujú takéto volanie, vyrastali v úplne odlišnej spoločnosti, ako to bolo v prípade Baby Boomerov či generácie X. Stabilita rodinného života, kultúrne obyčaje a zákony našej krajiny nie sú rovnaké ako v minulosti," napísal Olmsted. 

"Seminárový život nedokáže jednoducho predpokladať dobré osobné zdravie a ľudskú spôsobilosť na strane tých, ktorí sa dnes prihlasujú, a nemôže sa zameriavať len na akademikov. Namiesto toho je potrebné venovať osobitnú pozornosť ľudskej a duchovnej formácii." 

Biskup uviedol, že bol potešený, keď uvidel mnoho seminárov "dobre využívajúcich verných poradcov, ktorí dokážu obohatiť prácu seminárnych pracovníkov a duchovných vodcov," ako aj seminaristov žijúcich vo farských domácnostiach, kde sa môžu učiť od pastorov a spolu s nimi pracovať. 

Tento rozvoj je podľa Olmsteda dôvodom nádeje v novej generácii kňazov. Olmsted taktiež zdôraznil dôležitosť modlitieb laikov pri podpore kňazov a seminaristov. 

 

 

DISKUSIA k článku