František: liturgia nie je o "minulosti, ktorá už neexistuje" alebo o "možnej budúcnosti"

332
Milko Kostovič
AltKAT

Pápež povedal, že liturgia nie je o "minulosti, ktorá už neexistuje" alebo o "predpokladanej budúcnosti"

Podľa pápeža Františka sa liturgia nedá zredukovať na otázku chute, predmet ideologickej polarizácie, pretože sa jedná o hlavný spôsob, ktorým sa Katolíci stretávajú s Pánom.

Existuje riziko, že liturgia upadne do "minulosti, ktorá už neexistuje, alebo že unikne do predpokladanej budúcnosti," povedal pápež 14. februára členom Kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatostí

"Východiskom je namiesto toho uvedomenie si reality posvätnej liturgie, žijúceho pokladu, ktorý sa nedá zredukovať na chute, recepty a trendy, ale musí byť prijatý so zdvorilosťou a podporovaný láskou ako nenahraditeľná výživa pre organický rast Božieho ľudu," pokračoval František. 

František tiež zdôraznil, že liturgia nie je zónou "urob si sám" a naliehal na predstaviteľov Vatikánu, "ako aj v iných oblastiach cirkevného života", aby sa vyhýbali "ideologickým polarizáciám" a postoju "večnej dialektiky" voči tým s rozdielnymi predstavami o liturgii. 

Pápež tiež pripomenul svoje stanovisko z Evangelii gaudium, že "táto realita je dôležitejšia než myšlienka."

"Keď sa vrátime späť k nostalgickým tendenciám minulosti, alebo sa ich budeme snažiť znova nastoliť, existuje riziko zdôrazňovania časti pred celkom, "seba" pred Božím ľudom, abstraktného pred konkrétnym, ideológie pred spoločenstvom, a, čo je zásadné, svetského pred duchovným," tvrdí František. 

Počas stretnutia plenárneho zhromaždenia v dňoch 12. - 15. februára sa pápež František zaoberal významom cirkevnej liturgie, dobrou spoluprácou medzi kongregáciou a biskupskými konferenciami a rozvíjaním správneho liturgického zmyslu u Katolíkov.

"Liturgia je v skutočnosti hlavnou cestou, ktorou kresťanský život prechádza počas každej fázy svojho rastu." povedal František. "Preto máte pred sebou veľkú a krásnu úlohu: pracovať tak, aby Boží ľud opätovne objavil krásu stretnutia s Pánom pri oslavách jeho tajomstiev."

Pápež poznamenal, že plenárna schôdza prebieha po 50 rokoch od chvíle, keď sv. Pavol VI. zreorganizoval Kongregáciu pre boží kult a disciplínu sviatostí "s cieľom konkretizovania obnovy požadovanej Druhým vatikánskym koncilom. Bolo to vecou zverejnenia liturgických kníh v súlade s kritériami a rozhodnutiami Otcov koncilu za účelom podpory "aktívnej, vedomej a zbožnej" účasti Božieho ľudu na tajomstvách Krista." 

Tvrdil, že "cirkevná tradícia modlitby potrebovala nové vyjadrenie, bez straty čohokoľvek zo svojho tisícročného bohatstva, čím znova objaví poklady svojho pôvodu," a poznamenal, že v roku 1969 sa zmenil aj všeobecný rímsky kalendár a vyhlásený bol nový rímsky misál, čo nazval "prvými krokmi cesty, ktorá bude pokračovať s múdrou ustálenosťou." 

František dodal, že "nestačí zmeniť liturgické knihy na zlepšenie kvality liturgie."

Podľa Františka je základom správna liturgická formácia duchovenstva a laikov a citoval zo Sacrosanctum Concilium, konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii.

Hoci je potrebné, tak samotné poskytovanie informácií o liturgických knihách nie je adekvátnym liturgickým vzdelávaním, dokonca aj za účelom zachovania oddaného naplnenia obradných disciplín.

"Aby liturgia mohla naplniť svoju formatívnu a transformačnú funkciu, je nevyhnutné, aby pastori a laici boli schopní pochopiť jej význam a symbolický jazyk vrátane umenia, piesne a hudby v službách celebrovaného tajomstva, dokonca aj ticha," uviedol. 

František poukázal na mystagógiu ako vhodný spôsob na vstúpenie do tajomstva liturgie "v živom stretnutí s ukrižovaným a vzkrieseným Pánom"; pápež poukázal na Katechizmus Katolíckej cirkvi ako na príklad knihy, ktorá ilustruje liturgiu v tomto ohľade. 

Odvolávajúc sa na titul plenárneho zhromaždenia kongregácie, "liturgická formácia Božieho ľudu," povedal, že úloha, ktorá ich čaká, "v zásade znamená šírenie slávy živého tajomstva Pána, zobrazeného v liturgii, medzi Božím ľudom."

"Hovoriť o liturgickej formácii Božieho ľudu znamená v prvom rade uvedomiť si nenahraditeľnú úlohu, ktorú liturgia hrá v Cirkvi a a pre Cirkev," uviedol. 

"A potom konkrétne pomôcť Božiemu ľudu lepšie si osvojiť modlitbu Cirkvi, milovať ju ako skúsenosť stretnutia s Pánom a s bratmi a vo svetle toho znovu objaviť jej obsah a dodržiavať jej obrady."

 

 

DISKUSIA k článku