Arcibiskup: Tradičné spevy by mali mať na omši čestné miesto

110
Milko Kostovič
AltKAT

Dobrá cirkevná hudba má tri kvality "posvätnosti, krásy a univerzálnosti", povedal arcibiskup

Posvätná hudba má osobitnú úlohu v katolíckej liturgii a arcibiskup Alexander Sample z Portlandu v Oregone napísal pastiersky list, v ktorom uvažuje nad tým, ako dokážu Katolíci poskytnúť pre omšu tú najlepšiu hudbu.

"Musíme mieriť vždy vysoko, aby sme Bohu ponúkli najlepšiu a najkrajšiu hudbu, ktorej sme schopní," povedal arcibiskup. Omša si vyžaduje "umenie celebrovania", kde asi nie je nič dôležitejšie než použitie posvätnej hudby.

Citujúc kázanie svätého Augustína, Sample povedal: "nový človek spieva novú pieseň. Spievanie je vyjadrením radosti a ak to vezmeme do úvahy, vyjadrením lásky."

Pastiersky list arcibiskupa "Spievajte Pánovi novú pieseň" pochádza z 25. januára, čo vychádza na sviatok konverzie sv. Pavla. Sample vyjadril nádej, že list bude dobre prijatý na arcidiecéze a napomôže prieniku "autentickej obnovy posvätnej liturgie podľa učenia Druhého vatikánskeho koncilu a myslenia Cirkvi."

Posvätná hudba má dvojaký účel: "božiu slávu a posväcovanie veriacich." Toto má dôležité následky pre jej postavenie pri božskom uctievaní.

Pastiersky list Sampla hľadá korene posvätnej hudby u rôznych pápežov a cirkevných koncilov. 

Benedikt XVI. uviedol, že Cirkev vytvorila a stále vytvára "hudbu a piesne, ktoré predstavujú bohaté dedičstvo viery a lásky". Toto dedičstvo "sa nesmie stratiť"

Pápež František tiež lamentoval nad "určitou priemernosťou, povrchnosťou a banalitou" v liturgických oslavách, ktoré pôsobia na úkor "krásy a intenzity"

Podľa Sampla existujú "vážne výzvy v našej dobe" pri úsilí o obnovenie liturgie "spôsobom, ktorý rešpektuje, podporuje a propaguje skutočnú podstatu samotnej omše".

Sample kritizuje redukciu výberu omšovej hudby na "záležitosť subjektívnej chuti". Liturgická hudba jednoducho nie je "dôvetkom k uctievaniu" alebo niečím externým, čo sa pridáva do formy a štruktúry omše.

"Posvätná hudba je skôr základným prvkom uctievania", povedal. "Je to umelecká forma, ktorá čerpá svoj život a účel z posvätnej liturgie a je súčasťou jej samotnej štruktúry."

Pretože posvätná hudba je taká dôležitá, Katolíci musia odmietnuť spoločnú predstavu, že je možné vybrať a "pridať" štyri piesne. Úlohou posvätnej hudby je "pomáhať nám spievať a modliť sa texty samotnej omše, nie len ju ozdobiť." 

Správne pochopená posvätná hudba má tri kvality: "posvätnosť, krásu a univerzálnosť"

Citujúc sv. Piusa X, Sample hovorí, že posvätná hudba musí "vylúčiť všetko znesvätenie nielen sama v sebe, ale aj v spôsobe, akým ju predstavujú jej realizátori." V dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu sa hovorí, že posvätná hudba je svätejšia, čím je užšie prepojená s liturgickou činnosťou, "či už pridáva potešenie k modlitbe, posilňuje jednotu myslí alebo pripisuje väčšiu slávnostnosť posvätným obradom."

Všetko spojené s omšou musí byť krásne, aby odrážalo "nekonečnú krásu a dobro Boha, ktorého uctievame." Pápež František uviedol, že liturgická a posvätná hudba môže byť "silným nástrojom evanjelizácie, pretože poskytuje ľuďom letmý pohľad na krásu neba".

Sample vysvetľuje, že univerzálnosť v hudbe znamená "že akákoľvek kompozícia posvätnej hudby, dokonca aj tá, ktorá odráža jedinečnú kultúru konkrétneho regiónu, bude jednoducho rozpoznateľná ako posvätná."  Svätosť je "univerzálnym princípom, ktorý prekračuje kultúru."

Je tu nedostatok pochopenia a zmätok v otázke, aká hudba je vhodná pre omšu, povedal arcibiskup a dodal, že "nie každá forma alebo štýl hudby je schopný stať sa vhodným". Gloria v rytme polky alebo v štýle rockovej hudby nie je posvätnou hudbou, pretože tieto štýly, akokoľvek príjemné v tanečnej sále alebo koncertnom prostredí, nemajú kvality svätosti, krásy a univerzálnosti vlastné posvätnej hudbe.

Kým všetky formy jedinečnej posvätnej hudby majú duchovný a emocionálny vplyv, existuje "nevyhnutná medzera" medzi posvätnou hudbou a tým, "čo vo všeobecnosti nazývame zábavou".

Sample uvažoval nad pokladom posvätnej hudby. Gregoriánske spevy by mali mať podľa Druhého vatikánskeho koncilu "čestné miesto" v rímskej liturgii. Veriaci by mali byť zároveň vedení ku gregoriánskemu spevu do tej správnej miery spôsobu účasti na liturgii.

Sample uznáva, že gregoriánske spevy v súčasnosti nemajú čestné miesto; sú zriedkavé, niekedy ich ani nepočuť. Povedal, že táto situácia sa musí vyriešiť "veľkým úsilím a vážnou katechézou", aby sa spevy rozšírili a stali normálnou súčasťou omše. 

Nie sú vylúčené iné formy posvätnej hudby, ktoré sú v súlade s duchom liturgie, najmä polyfónia. Sample citoval skladateľov ako Palestrinu, Victoria, Tallisa a Allegriho. 

Jeho všeobecné usmernenia obsahujú vysvetlenie správneho pochopenia "aktívnej účasti" na liturgii. 

Uviedol, že "populárna" posvätná hudba neznamená hudbu popkultúry, ale skôr "formy posvätnej hudby prispôsobené hudobným schopnostiam ľudí".

Posvätná hudba pochádza nielen z Európy, ale čerpá z organického vývoja ostatných národov, ktoré sú súčasťou latinského obradu. Hudba, ktorá je skutočne "posvätná" v ich kultúre si zasluhuje náležitú pozornosť, aby dopomohla pri adaptácii uctievania a formovaní postojov k náboženstvu. 

Sample kritizoval ako chybnú myšlienku, podľa ktorej samotné texty určujú, či je pieseň posvätná alebo sekulárna.

Chválil hudobníkov, ktorí pracovali tvrdo na dosiahnutí cieľov Druhého vatikánskeho koncilu. Zároveň povedal, že väčšina z jeho listu môže byť v rozpore s ich hudobnou tvorbou. 

Tento rozpor by sa nemal interpretovať ako kritika "tých oddaných cirkevných hudobníkov, ktorí ponúkli službu svojim veľkodušným srdcom a v dobrej vôli."

Hudobníci a hudobní producenti by mali mať príležitosti na ďalšie vzdelávanie a liturgickú formáciu. Hudobníci nesú veľa zodpovednosti za prinášanie krásy na liturgické oslavy. Kazatelia by ich mali povzbudiť, aby "sa usilovali o najvyššiu úroveň krásy v posvätnej hudbe" a hudobníci by mali určite precvičovať, skúšať a pripravovať svoje príspevky k uctievaniu. 

Sample hovorí, že producenti posvätnej hudby si zaslúžia "spravodlivú kompenzáciu" za svoj čas, zručnosti, skúsenosti a tréning. Obnovenie liturgickej hudby zahŕňa "pevné hudobné vzdelávanie duchovných a laikov". Sample povzbudzuje cirkevných hudobníkov, aby sa pripojili alebo vytvorili združenia "zaviazané k autentickej realizácii" cirkevných inštrukcií k posvätnej liturgii a posvätnej hudbe.

Dokonca aj farnosti a misie bez veľkej zásoby talentov a iných prostriedkov by mali pracovať na zabezpečovaní posvätnej hudby, ktorá najlepšie sedí ich schopnostiam. 

Nahraná hudba by nemala zastupovať skutočných muzikantov. Hudba zároveň slúži potrebám liturgie, nemá dominovať. Hudba "by nemala mať za cieľ pobaviť alebo priťahovať pozornosť na seba či hudobníkov"

Umiestnenie a sebaprezentácia hudobníkov v cirkevných budovách je taktiež veľmi dôležitá. Oni a ich nástroje by nikdy nemali byť umiestnené vo svätyni, s výnimkou kantorov a žalmistov vo vhodnom čase. Tam, kde vidno hudobníkov, by sa nemali snažiť o získanie pozornosti. 

Biskupi a ich katedrálne farnosti majú osobitnú povinnosť zabezpečiť, aby arcidiecézne liturgie boli "príkladom" dodržiavania noriem. Hudobné štandardy by sa mali čo najviac používať pri omši svätenia olejov, vysviackach a iných liturgiách, ktoré celebruje arcibiskup s duchovenstvom a laikmi.

Pastiersky list Sampla zvažuje aj mnohé ďalšie aspekty, od akustiky v kostole až po dôležitosť ticha. 

"Ticho v liturgii umožňuje spoločenstvu premýšľať o tom, čo počulo a prežívalo, a otvoriť svoje srdce tajomstvu," uviedol. 

Každá farnosť by mala mať každú nedeľu spievanú omšu, odslúženú "s dôslednosťou a s najväčšou starostlivosťou a pozornosťou, ktorú môže komunita poskytnúť," povedal arcibiskup.

Varhany by mali mať "čestné miesto" ako nástroj, "ktorý je v najväčšom súlade s duchom rímskej liturgie." Napriek jeho zriedkavejšiemu používaniu musia byť Katolíci ochotní investovať do budúcnosti. Arcibiskup povzbudzuje všetky farnosti, aby varhany zaradili do svojho repertoáru.

Ostatné hudobné nástroje musia skutočne prispievať ku kráse a posvätnosti omše. Nástroje ako elektrické gitary "nie sú vhodné na sprievod k svätej omši," a "nikdy nie je vhodná" súprava rockových bicích. 

Sample zveril úsilie o zdokonalenie posvätnej hudby sv. Cecilii, patrónke cirkevných hudobníkov a Panne Márii. 

"Nech nás obnova a reforma posvätnej hudby v arcidiecéze v Portlande vedie ku krásnej a dôstojnej oslave posvätných tajomstiev svätej omše, pre slávu Boha a posväcovanie všetkých veriacich," povedal.

Sample v roku 2013 ako biskup z Marquette napísal pastiersky list "Vždy sa radujte v Pánovi", v ktorom sa venoval posvätnej hudbe. Sample sa domnieval, že predchádzajúci list podporoval "univerzálne a trvalé" hodnoty a myšlienky, ktoré sú "platné ako dnes, tak i vtedy."

 

 

DISKUSIA k článku