Pope Francis

Výzva kardinálom Katolíckej cirkvi: "Je pápežovou povinnosťou ukončiť tento škandál"

313
Milko Kostovič
Neutral

Pápež František upravil Katechizmus katolíckej cirkvi, keď sa v ňom teraz píše: "trest smrti je neprípustný, pretože je útokom na nedotknuteľnosť a dôstojnosť človeka." Toto vyhlásenie mnohí pochopili, vnútri aj mimo Cirkvi, ako učenie, že trest smrti je vnútorne nemorálny, a preto je v zásade vždy nezákonný. 

Hoci žiaden Katolík nie je povinný podporovať používanie trestu smrti v praxi (a nie všetci podpísaní podporujú jeho použitie), učenie, že trest smrti je stálym a vnútorným zlom, je v rozpore so Svätým písmom. Že trest smrti môže byť legitímnym prostriedkom zabezpečenia odvetnej spravodlivosti potvrdzuje Genezis 9:6 a mnoho ďalších biblických textov. Cirkev zároveň tvrdí, že Sväté písmo nemôže učiť morálne chyby. Principiálnou legitimitou trestu smrti je tiež konzistentné učenie magistéria pre dva miléniá. Protirečiť Svätému písmu a tradícií v tomto bode by spochybňovalo dôveryhodnosť magistéria vo všeobecnosti.

Znepokojení touto vážnou a škandalóznou situáciou si chceme uplatniť právo potvrdené cirkevným Kódexom kánonického práva, ktoré v kánone 212 uvádza:

Veriaci majú právo, aby sa so svojimi potrebami, najmä duchovnými, a so svojimi žiadosťami obracali na pastierov Cirkvi. Podľa vzdelania, odbornosti a vážnosti, ktoré požívajú, sami majú právo, ba niekedy aj povinnosť prejaviť posvätným pastierom svoju mienku vo veciach, ktoré sa vzťahujú na dobro Cirkvi, a oboznámiť s ňou aj ostatných veriacich pri neporušení celistvosti viery a mravov i úcty voči pastierom a so zreteľom na spoločný osoh a dôstojnosť osôb.

Taktiež sme vedení učením sv. Tomáša Akvinského, ktorý hovorí: 

Ak by hrozilo nebezpečenstvo viere, poddaní by mali obviniť predstavených aj verejne. Preto aj Pavol, ktorý bol poddaným Petra, pre hroziace nebezpečenstvo pohoršenie vo viere, verejne Petrovi vytýkal. A ako hovorí Glossa Augustinova, Gal. 2, "sám Peter dal príklad vyšším, aby nepohrdli napomenutím od posledných, keby snáď v niečom opustili správnu cestu".

(Summa teologická, časť II-II, otázka 33, čl. 4 k 2)

Preto my, dolu podpísaní, vydávame nasledujúcu výzvu:

Ctihodným eminenciám, kardinálom Svätej rímskej cirkvi,

Odkedy je pravdou obsiahnutou v Božom slove a vyučovanou právoplatným a univerzálnym magistériom Katolíckej cirkvi, že zločinci môžu byť legálne popravení civilnou mocou, ak je to potrebné na zachovanie poriadku v občianskej spoločnosti, a pretože súčasný rímsky pápež už viac než raz verejne prejavil svoje odmietnutie učiť túto doktrínu a skôr priniesol do Cirkvi veľký zmätok zjavným protirečením a vložením odseku do Katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý spôsobí a už spôsobuje, že si mnoho ľudí, veriacich i neveriacich, myslí, že Cirkev, v rozpore s Božím slovom, považuje trest smrti za vnútorne zlý, vyzývame vaše eminencie, aby poradili Jeho Svätosti, že je jeho povinnosťou ukončiť tento škandál, stiahnuť tento odsek z Katechizmu a učiť Božie slovo nefalšovane; a vyjadrujeme svoje presvedčenie, že toto je pre vás vážna povinnosť, pred Bohom a pred Cirkvou. 

S pozdravom,

(zoznam signatárov v zdrojovom článku)

DISKUSIA k článku