skola.jpg

Globálna vzdelávacia inštitúcia skúma či školy vedú žiakov k “správnym” postojom

280
Kultúra smrti

Medzinárodná vzdelávacia inštitúcia začína s testovaním , ako dobre školy vštepujú žiakom globalistické postoje na témy ako masová migrácia a feminizmus. Testy tzv. “globálnej kompetencie,” ktoré majú za úlohu skúmať názory na globálne otepľovanie, rasizmus a “falošné správy”, sú súčasťou Pisa testov, v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), čo je  jeden z najdôležitejších medzinárodných referenčných testov pre vzdelávacie systémy.

 

Riaditeľ pre vzdelávanie OECD, Andreas Schleicher uviedol, že kvalita vzdelávacích systémov sa musí merať na základe dôležitejších vecí než len podľa výsledkov skúšok, pričom uvádza, že je potrebné, aby školy prinášali žiakom “hodnoty” v tomto “post-pravdivom svete”. Informoval portál Breitbart

V Londýne na svetovom vzdelávacom fóre povedal: “Naučiť sa o účasti na vzájomne prepojenej, zložitej a rozmanitej spoločnosti už nie je luxusom, ale naliehavou potrebou. Uznávajúc jedinečnú úlohu, ktorú školy hrajú pri príprave mládeže na účasť v našom svete, vytvorila Pisa rámec na vysvetľovanie, podporu a presadzovanie globálnej kompetencie adolescentov. Tento rámec je navrhnutý ako nástroj pre tvorcov politík, lídrov a učiteľov, ktorí sa zaujímajú o podporu globálnej kompetencie medzi mladými ľuďmi na celom svete.”

V teste sa žiakov pýtajú, do akej miery súhlasia s vyhláseniami, ako napríklad: “Imigranti by mali mať príležitosť pokračovať vo svojich vlastných zvykoch a životnom štýle”, ako aj podať správu o tom, či ich učitelia súhlasia s globalizačnými názormi.

Deti sú tiež vyzývané k tomu, aby potvrdili, či v škole “oslavujú sviatky  iných kultúr” a či otázky ako “rovnosť medzi mužmi a ženami”, migrácia a zmena klímy sú v ich krajine vo formálnych učebných osnovách ako “študijná látka”.

Podľa kritérií OECD by “globálne kvalifikovaní študenti mali mať nielen pozitívny postoj ku kultúrnej rozmanitosti, ale mali by tiež oceniť kultúrnu rozmanitosť ako prínos pre spoločnosť a žiaduci cieľ pre budúcnosť.”

Táto medzinárodná vzdelávacia inštitúcia sa tiež domnieva, že je to práca škôl, aby sa deti stali aktivistami. Tieto testy podľa nej merajú pripravenosť žiakov podniknúť kolektívne akcie dôležité pre blahobyt a udržateľný rozvoj.

“Globálne kompetentní ľudia sú zapojení do zlepšovania životných podmienok vo svojich vlastných komunitách a tiež do budovania spravodlivejšieho, pokojnejšieho, inkluzívnejšieho a ekologicky trvalo udržateľnejšieho sveta,” tvrdí OECD.

Riaditeľ pre vzdelávanie OECD, Andreas Schleicher povedal o novom dodatku k testom Pisa: “Pomôže to mnohým učiteľom, ktorí každý deň pracujú na boji proti neznalosti, predsudkom a nenávisti, ktoré sú základom diskriminácie a násilia.”

Moskovský bloger a výskumník Anatoly Karlin ale pred takýmto spájaním ideológie so vzdelávaním varuje. Poukazuje na to, že v bývalom ZSSR, získanie diplomu záviselo od toho, či bol váš názor totožný s názorom komunistického režimu. Skúška “globálnej kompetencie” OECD ukazuje, že “neoliberalizmus sa vyvíja podobným smerom,” tvrdí.

Samuel Gdovin

DISKUSIA k článku