Bishop_Morlino__communion.jpg

Vyháňajte zlo modlitbou k sv. Michalovi Archanjelovi - biskup naliehavo žiada veriacich

2,590
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Biskup hlavného mesta štátu Wisconsin Madisonu, Robert C. Morlino, adresoval veriacim katolíkom svojej diecézy list, v ktorom ich žiada, aby bojovali so zlom, zamorujúcim náš svet, tým, že budú vzývať o pomoc sv. Michala Archanjela.

„Som presvedčený, že vám nemusím dokazovať reálnu existenciu zla v našom svete. Rozprávam sa s ľuďmi, pozerám a čítam správy, sledujem vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a ich reakcie – najmä na sociálnych médiách – a je mi jasné, že takmer každý človek si uvedomuje, že v tomto svete je čosi veľmi zlé, nesprávne, že niekde je chyba. Ľuďom však nie je celkom jasné, čo to je. Viem, že to vyznie veľmi nemoderne, ale to, čo je zlé a nesprávne dnes, bolo zlé a nesprávne už celé tisícročia; je to hriech.“

Biskup Morlino zvlášť žiada „pridať k všeobecným prosbám každú nedeľu a na slávnosti, okrem našich prosieb k nebeskému Otcovi skrze jeho Syna, ešte aj zvláštnu prosbu k sv. Michalovi Archanjelovi, ktorý sa v Písme nazýva „veľké knieža“ a „ochranca Božieho ľudu“ (Dan 12, 1) a ktorého prostredníctvom Písma vnímame ako veľkého bojovníka, Archanjela, ktorý sám poráža satana a zaháňa ho do pekla. Je našou povinnosťou modliť sa a pracovať na víťazstve dobra v našom svete, na víťazstve Krista Kráľa. Je našou povinnosťou modliť sa a pracovať na vyháňaní zla; na spútaní a vyhnaní toho, koho nazývame nepriateľom našej ľudskej prirodzenosti a otcom lži, aby tak všetko, čo nie je od Boha, bolo porazené.“

 

Osobná oddanosť Veľkému bojovníkovi, sv. Michalovi

Madisonský biskup nežiada o zavedenie modlitby k sv. Michalovi Archanjelovi iba pri nedeľných bohoslužbách, ale aj do každodenných modlitieb veriacich: „Povzbudzujem vás, aby ste sa skrze svoje vlastné modlitby zaslúžili aj o vyhnanie zla zo životov nás všetkých a častejšie sa spoliehali na nebeský príhovor sv. Michala Archanjela.“

Biskup Morlino už dávnejšie žiadal, aby sa v celej diecéze začalo prijímať sväté prijímanie iba na jazyk a po kľačiačky, aby vzrástla preukazovaná úcta Kristovi, reálne prítomnému v Eucharistii: „Chystám sa požiadať veriacich, aby sme pri svätom prijímaní spoločne preukazovali Pánovi väčšiu úctu. Chcem ich povzbudiť, aby prijímali sväté prijímanie na jazyk a pokľačiačky“, povedal v homílii počas omše svätenia olejov 11. apríla a dodal:

„Niet pochýb, že sväté prijímanie na jazyk je oveľa úctivejšie. Okrem toho nenecháva priestor pre ľubovoľné správanie sa počas neho. Žiadam, aby sa aj naši študenti, počnúc jeseňou, učili prijímať sväté prijímanie na jazyk.“

 

Plné znenie listu biskupa Morlina:

Drahí priatelia,
Verím, že vy, aj vaši drahí, ste prežili radostné Vďakyvzdanie minulý týždeň a že sa chystáte vstúpiť do požehnaného obdobia Adventu. Prosme Boha, aby sme sa spoločne dobre pripravili na radostné slávenie Vianoc.

Minulý týždeň som vašim kňazom poslal list, týkajúci sa spoločných modlitieb veriacich, v tomto prípade zvláštnej prosby o nebeský príhovor sv. Michala Archanjela, ktorú žiadam, aby sa pridala (minimálne) pri každej nedeľnej sv. omši vo farnostiach v diecéze Madison. Vaši kňazi by vám o tom mali teraz hovoriť a spomínaná modlitba by sa mala oficiálne zaviesť na sviatok Svätej rodiny 31. decembra. Úzko to súvisí s čoraz väčšou nevyhnutnosťou modliť sa zvlášť za víťazstvo dobra v našom svete a za premoženie zla. Som presvedčený, že vám nemusím dokazovať reálnu existenciu zla v našom svete. Rozprávam sa s ľuďmi, pozerám a čítam správy, sledujem vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a ich reakcie – najmä na sociálnych médiách – a je mi jasné, že takmer každý človek si uvedomuje, že v tomto svete je čosi veľmi zlé, nesprávne, že niekde je chyba. Ľuďom však nie je celkom jasné, čo to je. Viem, že to vyznie veľmi nemoderne, ale to, čo je zlé a nesprávne dnes, bolo zlé a nesprávne už celé tisícročia; je to hriechCelé ľudstvo je „previazané“ s realitou hriešneho sveta. Prežívame následky zničeného sveta; následky, ktoré sa rok čo rok znásobujú.

 

Svet nie je taký, akým ho Boh zamýšľal mať

Hriech našich prarodičov Adama a Evy zmenil svet pre každého človeka. A odkedy začali pôsobiť padlí anjeli, pod vedením samotného Lucifera, ktorý naviedol Adama a Evu aby sa rozhodli pre niečo iné ako bol Boží plán, tento „starý had“, diabol, pôsobí v našom svete dodnes a každého z nás pokúša robiť to, čo sa nezhoduje s Božím plánom pre náš život.

My vieme, že Ježiš Kristus skrze svoju poslušnosť v utrpení a smrti a skrze svoje slávne Zmŕtvychvstanie porazil hriech a smrť raz a navždy, no vieme aj to, že tento svet ešte nezažil vyslobodenie, ktoré príde so stvorením nového neba a zeme. Kristovo víťazstvo sa teda „už“ uskutočnilo, ale „ešte“ sa celkom neprejavilo. Preto sa teda aj naďalej namáhame a bojujeme ako Cirkev putujúca, čakajúca na druhý Pánov príchod, pozývajúca všetkých aby ho spoznali a spolu s ním aj Jeho plán pre ich spásu, radosť a pokoj.


Modlime sa a pracujme pre Božie kráľovstvo

Preto je našou povinnosťou modliť sa a pracovať na príchode Božieho kráľovstva a mali by sme na to myslieť zvlášť aj v nastávajúcom období Adventu. Je našou povinnosťou modliť sa a pracovať na víťazstve dobra v našom svete, na víťazstve Krista Kráľa. Je našou povinnosťou modliť sa a pracovať na vyháňaní zla; na spútaní a vyhnaní toho, koho nazývame nepriateľom našej ľudskej prirodzenosti a otcom lži, aby tak všetko, čo nie je od Boha, bolo porazené.

Sila a moc našej modlitby zostáva veľkým tajomstvom, a predsa ako katolíci pevne veríme v účinnosť našich prosieb k nebeskému Otcovi. Vieme, že On počuje naše volanie o pomoc a vieme aj to, že naše podriadenie sa Jeho vôli a spoliehanie sa na Jeho pomoc, je už samo o sebe prejavom viery, ktorý ho teší.

Preto žiadam pridať k všeobecným prosbám každú nedeľu a na slávnosti, okrem našich prosieb k nebeskému Otcovi skrze jeho Syna, ešte aj zvláštnu prosbu k sv. Michalovi Archanjelovi, ktorý sa v Písme nazýva „veľké knieža“ a „ochranca Božieho ľudu“ (Dan 12, 1) a ktorého prostredníctvom Písma vnímame ako veľkého bojovníka, Archanjela, ktorý sám poráža satana a zaháňa ho do pekla. Ako miestna Cirkev tým zintenzívnime naše modlitby na tento zvláštny úmysel, ktorým je porážka zla v tomto svete a víťazstvo dobra. Povzbudzujem vás, aby ste sa skrze svoje vlastné modlitby zaslúžili aj o vyhnanie zla zo životov nás všetkých a častejšie sa spoliehali na nebeský príhovor sv. Michala Archanjela.

Ďakujem vám, bratia a sestry, za pozornosť. Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal Archanjel,
bráň nás v boji proti zlostiam a úkladom diablovým, 
pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh.
A ty, knieža vojska nebeského,
Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší po svete potulujú.
Amen.

 

DISKUSIA k článku