Sanhedrin-GettyImages-91728330-5733700b3df78c6bb0a079d5.jpg

Čo bol Sanhedrín a ako sa podieľal na Ježišovej smrti?

351
Milko Kostovič
AltKAT

Veľký Sanhedrín (tiež Sanhedrim) bol veľradou alebo súdom v starovekom Izraeli - existovali aj menšie náboženské Sanhedríny v každom meste v Izraeli, ale všetky boli pod dozorom Veľkého Sanhedrínu. Veľký Sanhedrín pozostával zo 71 mudrcov - plus veľkňaza, ktorý slúžil ako jeho predseda. Členovia boli najvyšší kňazi, zákonníci a starší, ale neexistuje dôkaz o tom, ako boli vyberaní. 

Sanhedrín a ukrižovanie Krista

Počas obdobia rímskych guvernérov, akým bol Pilát Pontský, mal Sanhedrín jurisdikciu len nad provinciou Judea. Sanhedrín mal vlastné policajné zložky, ktoré mohli zatknúť ľudí, ako to bolo v prípade Ježiša Krista. Zatiaľ čo Sanhedrín vypočúval civilné i trestné prípady a mohol uložiť trest smrti, v čase Nového zákona nemal právomoc popravovať odsúdených zločincov. Táto moc bola vyhradená pre Rimanov, čo vysvetľuje, prečo bol Ježiš ukrižovaný - rímsky trest - skôr ako by bol ukameňovaný, čo bol zákon Mojžiša. 

Veľký Sanhedrín bol poslednou autoritou židovského práva a akýkoľvek učenec, ktorý bol proti jeho rozhodnutiam, bol popravený ako rebelujúci starší či "zaken mamre."

Kajfáš bol v čase Ježišovho súdu a popravy najvyšším kňazom alebo predsedom Sanhedrínu. Ako saducej neveril vo vzkriesenie

Bol by šokovaný, keď Ježiš vzkriesil Lazara. Kajfáš sa nezaujímal o pravdu a radšej odmietol toto spochybnenie svojho presvedčenia, namiesto toho, aby ho podporil. 

Veľký Sanhedrín bol zložený nielen zo saducejov, ale aj z farizejov. Táto rada bola zrušená s pádom Jeruzalema a zničením Chrámu v 66-70 n.l. 

Neskôr sa objavili pokusy obnoviť Sanhedrín, no bezúspešne. 

Verše z Biblie o Sanhedríne (veľrada)

Matúš 26:57-59

Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť, ako sa to skončí. 

Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.

Marek 14:55

Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli.

Skutky apoštolov  6:12-15

Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, zbehli sa, zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: „Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš.“

Všetci, čo sedeli vo veľrade, uprene naňho hľadeli a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela.

 

 

DISKUSIA k článku