SR má zapracovať odporúčania OSN i v oblasti rastúcej radikalizácie

24.07.2017SK
132 0 1
Kultúra smrti

Vláda SR dnes vzala na vedomie Záverečné odporúčania Výboru OSN pre ľudské práva a súhlasila s návrhom zodpovedných subjektov na ich realizáciu.

Slovenská republika prerokovala 17. a 18. októbra 2016 na pôde Výboru OSN pre ľudské práva v Ženeve svoju štvrtú správu o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach na Slovensku. Delegáciu Slovenska viedol stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve, veľvyslanec Fedor Rosocha.

Výbor zložený z 18 nezávislých expertov sa zameriava na monitorovanie dodržiavania paktu v zmluvných krajinách posudzovaním ich národných správ. Na základe prerokovania správ predkladá krajine všeobecné pripomienky a odporúčania.

“Pri prerokovaní správy výbor ocenil pokračujúce snahy a reformy zamerané na zlepšenie ochrany ľudských práv, ako aj pozitívny vývoj v boji proti násiliu na ženách a deťoch a zlepšenie podmienok zraniteľných skupín. Slovensko zdôraznilo prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv (2015) s výhľadom do roku 2020, ktorá je obrazom moderného prístupu k ochrane a podpore ľudských práv v kontexte uplatňovania medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov,” píše sa v materiáli.

Členovia sa zaujímali o riešenia rodovej rovnosti na Slovensku pričom výbor adresoval viaceré otázky na tému nútených sterilizácií, osobitne z minulosti známych prípadov rómskych žien, ako aj sterilizácií transsexuálov a ochrany LGBTI komunity. Výbor taktiež požiadal o vysvetlenie ohľadne údajnej segregácie rómskych detí v rámci vzdelávacieho procesu a tiež ohľadne práv zadržiavaných osôb a odškodnenia obetí porušovania ľudských práv. “Bola zdôraznená potreba predchádzania a trestania podnecovania násilia,” uvádza sa.

Podľa materiálu slovenská delegácia poskytla požadované odpovede a zároveň vyjadrila pripravenosť dôkladne vyhodnotiť odporúčania výboru, ktorých zverejnenie sa očakáva začiatkom novembra. “V rámci implementačnej procedúry má SR v lehote jedného roka od prijatia odporúčaní, teda do 31. októbra zaslať výboru informáciu o implementácii odporúčaní výboru týkajúcich sa bodu 13 (trestný čin z nenávisti, nenávistný prejav, rastúca radikalizácia v politických debatách a médiách), bodu 25 (násilie páchané na ženách vrátane domáceho násilia) a bodu 33 (maloleté deti bez sprievodu). Dôraz má byť kladený na informácie o krokoch prijatých v SR na plnenie troch uvedených odporúčaní,” informuje materiál.

Cieľom materiálu bolo oboznámiť vládu SR s hodnotením a stanoviskom výboru, s jeho odporúčaniami a určiť rezorty, ktoré v rámci svojich kompetencií môžu prispieť k plneniu odporúčaní v jednotlivých oblastiach.

Uznesením vlády SR sa ukladá príslušným rezortom plniť odporúčania výboru tak, aby bolo možné v roku 2021 referovať o pokrokoch, ktoré Slovensko dosiahlo.

DISKUSIA k článku